Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.
info@exekucerychle.cz + 420 224 920 094 Vinohradská 174, 130 00 Praha 3

Pro oprávněné

Proč zvolit služby EXEKUCERYCHLE

Proč zvolit služby EXEKUCERYCHLE

Zahájení exekučního řízení

Zahájení exekučního řízení

V případě, že věřitel disponuje tzv. „exekučním titulem“, který ukládá dlužníkovi určitou povinnost, která z jeho strany nebyla dobrovolně ve lhůtě splněna, lze vést na základě takového titulu proti dlužníkovi exekuci a povinnost v exekučním titulu obsaženou na něm vymoci. Exekučními tituly jsou vykonatelná rozhodnutí soudu, vykonatelná rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, vykonatelné rozhodčí nálezy, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorské zápisy, vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského a sociálního pojištění, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští.

Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh, a to buď na návrh oprávněného, nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho právo přešlo nebo bylo převedeno.

Právní pomoc v exekučním řízení:

Doloží-li oprávněný Úřadu exekuční titul opatřený vyznačenou doložkou právní moci (nevyznačuje se u notářských a exekučních zápisů se svolením k vykonatelnosti), bude mu po sepsání písemné smlouvy návrh na zahájení exekučního řízení připraven k podpisu a podání k místně příslušnému soudu. Soud ve lhůtě 15 dnů rozhodne o nařízení exekučního řízení a o pověření soudního exekutora jeho provedením.

Způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce

a) Exekuce pro peněžitá plnění

Exekuční řízení pro vymožení peněžitých plnění činí nejrozšířenější agendu Úřadu.

Po doručení usnesení soudu o nařízení exekuce proti povinnému zahajuje Úřad neprodleně vyvíjet činnost vedoucí k plošnému zjišťování majetku povinného. Úřadu jsou ze zákona povinni poskytnout informace ti, kteří jsou zvláštním právním předpisem pověřeni k vedení evidence osob a jejich majetku nebo vzhledem k předmětu svojí činnosti tyto evidence vedou. Lze takto zjišťovat majetek například výzvami adresovanými:

  •     bankovním a jiným peněžním ústavům
  •     odborům dopravy vedoucím evidenci silničních motorových vozidel,  
  •     finančním úřadům,    
  •     středisku cenných papírů,    
  •     katastrálním úřadům k zjištění nemovitostí ve vlastnictví povinného, atd..

Další zjišťování majetku probíhá m.j. prostřednictvím sítě internet v podnikatelských a jiných registrech (např. registr ochranných známek a průmyslových vzorů) a v neposlední řadě přímo v sídle nebo bydlišti povinného, příp. v místě, kde lze očekávat, že se povinný zdržuje.
Zjišťování majetku povinného je nejdůležitější fází exekučního řízení a je mu proto věnována zvláštní péče a důslednost.

Po zjištění majetku je zvolen exekutorem takový způsob provedení exekuce, resp. veškeré v úvahu přicházející způsoby provedení exekuce, u kterých lze předpokládat rychlé zaplacení pohledávky povinného.

b) Exekuce pro nepeněžitá plnění

Exekuce pro nepeněžitá plnění, na rozdíl od exekucí pro peněžitá plnění, nejsou natolik rozšířené, avšak Úřad již má nemalé zkušenosti s exekucemi prováděnými vyklizením nemovitostí, zejména pak bytů a jejich částí. Uvedené zkušenosti byly získány v rámci partnerství Úřadu s některými městskými částmi Prahy. Smyslem těchto exekucí je provést výkon rozhodnutí pokud možno v co nejkratším možném termínu. S exekucemi pro nepeněžitá plnění (zejména pak s exekucemi vyklizením) jsou spojeny zvýšené náklady za jejich provedení. Za účelem snížení těchto nákladů je žádoucí úzká spolupráce oprávněného s Úřadem, kterou lze demonstrovat např. při provádění exekucí vyklizením na zajištění odvozu a skladování (úschovy) movitých věcí z vyklizeného prostoru ze strany oprávněného. Úřad vždy předem informuje oprávněného na eventualitu zvýšených nákladů exekuce a navrhuje řešení, jak tyto náklady snížit. 

Další činnosti exekutora

Další činnosti exekutora

V souvislosti s prováděním exekuce poskytuje exekutor oprávněnému právní pomoc. Tato pomoc spočívá mimo jiné v sepisu návrhů na zahájení exekučního řízení, přihlášek pohledávek do již probíhajících exekučních řízení, konkurzních řízení atd., příp. konzultací a poradenství. Kupříkladu lze uvést, že Úřad informuje oprávněného (aniž by mu to ukládal zákon) o možnosti podat přihlášku své pohledávky do dříve zahájených exekučních řízení prodejem nemovitostí, lze-li očekávat, že se v těchto řízeních pohledávka oprávněného uspokojí.

Exekutorské zápisy

Soudní exekutor může sepsat exekutorský zápis, jež je veřejnou listinou, o osvědčení skutkových dějů a stavu věci, jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti soudního exekutora nebo jestliže se soudní exekutor přesvědčil o stavu věci.

Exekutorská úschova

Soudnímu exekutorovi je dále svěřeno v rámci exekučního procesu přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci. Na tomto místě je třeba upozornit, že v hotovosti lze exekutorovi předat do úschovy finanční obnos max. ve výši odpovídající 15.000,-- Euro. Vyšší finanční obnosy se pro účely úschovy převádí na zvláštní účet exekutora.

Jakákoliv tzv. „další činnost exekutora“ shora popsaná musí být mezi exekutorem a žadatelem upravena formou písemné smlouvy.

Vzorové dokumenty

Vzorové dokumenty

Dokumenty ka stažení:

Exekuční návrh - jednoduchý (dokument MS Word)

Zde si stáhněte exekuční návrh, ke kterému  je nutné připojit exekuční titul s vyznačenou doložkou právní moci a  vykonatelnosti. Tyto dokumenty následně zašlete Exekutorskému úřadu.  S vyplněním exekučního návrhu Vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás  obrátit pomocí e-mailové zprávy na adresu opravneny@exekucerychle.cz.

Návrh na změnu exekutora (dokument MS Word)

Pokud jste nespokojeni se současným postupem exekutora, můžete jej změnit na základě písemné žádosti.