Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.
info@exekucerychle.cz + 420 224 920 094 Vinohradská 174, 130 00 Praha 3

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů účastníků řízení, osob exekučním řízením dotčených a osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci další činnosti soudní exekutorky a plnění smluv.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob („FO“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dále jen „GDPR“. V souvislosti s přijetím tohoto nařízení Vás informujeme dle č.l. 12 GDPR o zpracování a ochraně Vašich osobních dle č.l. 13 a 14 GDPR.

Základní údaje správce osobních údajů: JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČ: 68404441.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Vít Klíma, e-mail: klimav@exekucerychle.cz, tel.: 226 211 379.

Zpracovávané osobní údaje:
U oprávněných FO a FO v postavení jejich zástupců: osobní údaje, které dobrovolně poskytly při podání exekučního návrhu anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora, údaje o aktuální doručovací adrese z veřejně dostupných rejstříků.
U povinných FO: jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, kontaktní údaje (adresy pobytů, telefonní číslo, e-mail, datová schránka), pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovnu, zaměstnavatele a jeho sídlo včetně IČ, příjmy a jejich výši, údaje o movitém majetku (bankovní účty, spoření, penzijní připojištění, motorové vozidla, plavidla, cenné papíry a jiné movité věci, pohledávky a jiné majetkové práva, autorské a průmyslové práva, patenty, ochranné známky apod.), údaje o nemovitém majetku a jiném majetku, IČ, DIČ a sídlo podnikání u FO podnikatelů a jiné osobní údaje, pokud jsou nutné k výkonu zákonných povinností soudní exekutorky.
U FO osob v postavení zástupců povinných: osobní údaje, které dobrovolně poskytnou, kontaktní údaje.
Osobní údaje povinných FO získáváme z veřejně dostupných rejstříků, neveřejných rejstříků, z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád., vyhledáváním povinných FO vykonavatelem apod.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů: Výkon exekuční činnosti a další činnosti exekutora stanovený exekučním řádem, boj proti praní špinavých peněz, stížnosti a vyšetřování či vedením soudních sporů. Zákonná povinnost (zejm. § 46 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád), výkon veřejné moci a oprávněný zájem soudního exekutora. U navrhovatelů a účastníků další činnosti exekutora podle ust. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. uzavření smlouvy o výkonu další činnosti podle exekučního řádu, nebo zákonná povinnost z těchto činností vyplývající (zejm. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád).

Kategorie příjemců osobních údajů: orgány, ke kterým se vztahuje povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu, např. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Exekutorská komora ČR, soudy a orgány činné v trestním řízení, orgány a osoby, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných FO, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád, plnění povinnosti z podnikatelského oprávnění - např. finanční úřad, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, pojišťovny, rejstříky - Centrální evidence exekucí, Rejstřík zahájených exekucí, na základě oprávněného nahlížení do spisu, jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracování a ochrana osobních údajů: Provádí správce, pověření zaměstnanci, případně zpracovatel na základě pokynů správce, a to v sídle správce nebo zpracovatelem v místě jeho sídla. Všechny subjekty byly poučeny o právu subjektů na ochranu osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.